Thành phần : Ethylhexylglycerin

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethylhexylglycerin" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ethylhexylglycerin" :

  1. https://www.cosmeticsinfo.org/