Thành phần : Water

Thông tin cơ bản về thành phần "Water" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Water" :

  1. https://www.cosmeticsinfo.org/ingredients/water/