Thành phần : sh-Polypeptide-1

sh-Polypeptide-1 là một chuỗi peptide tổng hợp của con người, được sản xuất bằng cách lên men ở E. coli. Gen ban đầu là một bản sao tổng hợp của gen người mã hóa cho Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi cơ bản được sử dụng như vậy hoặc thích nghi với vật chủ sản xuất. Nó chứa tối đa 288 axit amin có thể chứa liên kết disulfua và/hoặc glycosyl hóa. Protein bao gồm trình tự thích hợp của 20 axit amin tiêu chuẩn. Sh-Polypeptide-1 là một protein tín hiệu tế bào còn được gọi là Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi cơ bản và là chị em sinh đôi với Yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi có tính axit. Theo thông tin của nhà sản xuất, nó cũng kích thích sự tổng hợp collagen. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "sh-Polypeptide-1" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "sh-Polypeptide-1"