Thành phần : Peg-90m

Peg-90m là một polymer của ethylene oxide. Thành phần này có công dụng là liên kết, ổn định nhũ tương, kiểm soát độ nhớt. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng nhìn chung, các thành phần polyetylen glycol (PEG) có mức độ độc tính qua đường miệng và da thấp. Các thành phần PEG có trọng lượng phân tử thấp hơn được hấp thụ tối thiểu và các PEG có trọng lượng phân tử cao hơn (PEG-75 trở lên) không được hấp thụ qua da nguyên vẹn. PEG gây kích ứng tối thiểu cho da người và không gây mẫn cảm. Dữ liệu hiện có chỉ ra rằng PEG không gây đột biến hoặc gây ung thư.

Thông tin cơ bản về thành phần "Peg-90m" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Peg-90m"