Thành phần : Myrtrimonium Bromide

Myrtrimonium Bromide là muối amoni bậc bốn. Thành phần này được sử dụng như chất bảo quản, tuy nhiên EWG đánh giá đây là một chất gây kích ứng da ở mức cao. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận thành phần này là an toàn trong thực tế sử dụng và nồng độ hiện tại được mô tả trong đánh giá an toàn khi được xây dựng để không kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Myrtrimonium Bromide" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Myrtrimonium Bromide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Myrtrimonium Bromide"