Thành phần : Magnesium Carbonate

Magnesium Carbonate là muối của axit cacbonic là một loại bột màu trắng. Thành phần này không phải là chất tạo màu được chấp thuận cho Hoa Kỳ. Để xác định chất màu được phép sử dụng ở Liên minh Châu Âu (EU), phải sử dụng Tên INCI C I 77713, ngoại trừ các sản phẩm thuốc nhuộm tóc. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng 6 muối cacbonat trong đó có Magnesium Carbonate là an toàn trong thực tế sử dụng hiện nay và nồng độ, như được mô tả trong đánh giá an toàn này, khi công thức không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Magnesium Carbonate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Magnesium Carbonate"