Thành phần : ext violet 2

Ext violet 2 hay Ci 60730 hay Ext. D&C Violet No. 2 là chất tạo màu tổng hợp được sử dụng làm phụ gia tạo màu trong công thức của nhiều loại sản phẩm. Ext violet 2 là một sắc tố tổng hợp đôi khi được gọi chung là màu antraquinone. Phụ gia màu được phân loại là màu thẳng, hồ và hỗn hợp. Màu thẳng là phụ gia màu chưa được pha trộn hoặc phản ứng hóa học với bất kỳ chất nào khác. FDA đã xem xét sự an toàn của Ext. Violet 2 và xác định rằng nó có thể được sử dụng một cách an toàn để tạo màu cho mỹ phẩm bôi ngoài và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khi nó tuân thủ các thông số kỹ thuật của FDA và được FDA chứng nhận đáp ứng các thông số kỹ thuật theo quy định. EWG đánh giá thành phần này có khả năng kích ứng da và có nguy cơ gây ung thư nên bị xếp vào nhóm chất bị hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "ext violet 2" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "ext violet 2"