Thành phần : Dextran

Dextran là một glucan phân nhánh phức tạp (polysacarit có nguồn gốc từ sự ngưng tụ của glucose), ban đầu có nguồn gốc từ rượu vang. IUPAC định nghĩa dextrans là “Các poly-α-d-glucoside phân nhánh có nguồn gốc vi sinh vật có liên kết glycosid chủ yếu là C-1 → C-6”. Chuỗi dextran có độ dài khác nhau (từ 3 đến 2000 kilodalton. Công dụng của thành phần này là chất liên kết, kiểm soát độ nhớt. Hiện nay hội đồng CIR và EWG chưa có đánh giá về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Dextran" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Dextran" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Dextran"