Thành phần : sodium pyrosulfate

sodium pyrosulfate hay Natri pyrosulfat là một muối của natri và gốc pyrosunfat, tạo thành bởi quá trình khử nước của natri bisunfat. Đây là chặng trung gian trong quá trình tổng hợp SO3. Natri pyrosunfat được sử dụng trong hóa phân tích, mẫu thử được nung chảy với natri pyrosunfat để đảm bảo nó có thể được hòa tan hoàn toàn trước khi phân tích định lượng. Hiện nay EWG và hội đồng CIR chưa có đánh giá về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "sodium pyrosulfate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "sodium pyrosulfate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "sodium pyrosulfate"