Thành phần : LEVULINIC ACID

LEVULINIC ACID là một acid hữu cơ có công thức CH3C(O)CH2CH2CO2H. Nó được phân loại là một axit keto. Chất rắn kết tinh màu trắng này hòa tan trong nước và dung môi hữu cơ phân cực. Nó có nguồn gốc từ sự phân hủy của cellulose và là tiền chất tiềm năng cho nhiên liệu sinh học. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân thì đây là một loại hương liệu an toàn và có công dụng dưỡng da. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "LEVULINIC ACID" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "LEVULINIC ACID"