Thành phần : Hydrogenated Poly

Hydrogenated Poly là một polyme thường có hai dạng chính là C6-20 Olefin và C6-14 Olefin, chứa từ 6 đến 14 hoặc 20 nguyên tử cacbon trong cấu trúc của nó với hàng loạt các polyme trọng lượng phân tử thấp, đặc biệt là các monome olefin. Hai dạng này đều có công dụng chính là chất mài mòn và chất kiểm soát độ nhớt. Theo giữ liệu vào năm 2020 thì hội đồng CIR đánh giá chất này an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm ở hầu hết các cấu trúc.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrogenated Poly" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrogenated Poly"