Thành phần : Copolymer Hydroxyethyl Acrylate

Copolymer Hydroxyethyl Acrylate là một copolyme của một hoặc nhiều monomersconsisting axit acrylic, axit methacrylic hoặc este đơn giản của chúng, và một hoặc nhiều monome của estehydroxyacrylate. Copolyme là polyme được tổng hợp từ hai hay nhiều monome khác nhau. Crosspolyme là copolyme được liên kết ngang (nghĩa là các chuỗi polyme riêng lẻ được kết nối bằng các phân tử cầu nối [tác nhân liên kết ngang]). Hầu hết các copolyme acrylate và crosspolyme được tổng hợp từ các monome bao gồm, một phần, axit acrylic và/hoặc axit metacrylic, một số este của các axit này, cũng như muối của một hoặc cả hai axit này. Chất đồng trùng hợp acrylat và các chất đồng trùng hợp và polyme liên quan được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm. Chức năng phổ biến nhất là chất tạo màng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Copolymer Hydroxyethyl Acrylate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Copolymer Hydroxyethyl Acrylate"